Địa chỉ: Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh